Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta
Keskustan ryhmäpuheenvuoro 16.4.2009

EU:lta vähemmän byrokratiaa, enemmän demokratiaa

Arvoisa puhemies,

Kansalaisten näkökulmasta on oleellista, että Euroopan unioni tuo lisäarvoa
jäsenvaltioille ja kansalaisilleen. Keskustan mielestä unionin toiminnan on oltava avointa, vastuullista ja tuloksia tuovaa. Haluamme vähemmän byrokratiaa ja enemmän demokratiaa. Haluamme vähemmän sanahelinää ja enemmän konkretiaa.


Emme halua hukkua direktiiveihin, mutta haluamme, että unioni ratkoo isoja, yhteistyötä vaativia kysymyksiä. Tekemistä kyllä riittää esimerkiksi talouskriisin ratkaisemisessa, ilmastonmuutoksen torjunnassa, rauhan ja vakauden edistämisessä ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa.

Eduskunta on osallistunut tiiviisti EU-politiikan määrittelyyn koko jäsenyytemme ajan ja EU-politiikallamme onkin vahva parlamentaarinen selkänoja. On tärkeää, että hallitus tuo vastaisuudessakin keskeisimmät EU-tavoitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä tämänkaltainen selonteko olisi hyvä käsitellä eduskunnassa noin kerran vaalikaudessa. Se toisi EU-politiikkaamme entistä vahvempaa
jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta. Tarvittaessa eduskunnalle on luotava mahdollisuus myös muuhun EU-keskusteluun esimerkiksi pääministerin ilmoituksen pohjalta.

Arvoisa puhemies,

EU-jäsenyytemme myötä sitouduimme pysyvästi osaksi eurooppalaista arvoyhteisöä,
johon luontevasti kuulumme. Jäsenyys on vahvistanut talouttamme, turvallisuuttamme ja kansainvälistä asemaamme. Vakaa valuutta, vientiyritystemme paremmat mahdollisuudet yhteisten sisämarkkinoiden myötä ja kansalaisten vapaa liikkuvuus ja opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet muissa jäsenvaltioissa ovat esimerkkejä unionin hyödyistä. Unioni on Suomelle myös tärkein ulkosuhteiden vaikutuskanava maailman kehitykseen ja globalisaatioon.

Pohjoinen sijaintimme, pitkät etäisyydet ja harva asutus tekevät Suomesta erityislaatuisen jäsenvaltion. Välillä olemme joutuneet neuvottelemaan tiukastikin unionin kanssa, jotta erityisolosuhteemme huomioitaisiin. Aktiivisena ja rakentavasti toimivana jäsenvaltiona voimme käyttää unionissa kokoamme suurempaa ääntä.

Olemme pärjänneet kokonaisuutena hyvin kansallisten etujemme puolustamisessa.
Olemme unionin kehitystä tukeva ja rakentava jäsenvaltio. Sitoudumme unionin yhteisiin hankkeisiin ja pidämme ääntä omista erityisintresseistä silloin kun se on tarpeen. Pienen jäsenvaltion etu on selkeiden yhteisten sääntöjen noudattaminen, vahvat instituutiot ja
jäsenvaltioiden välisen tasa-arvon periaate. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä tästä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteesta täytyy pitää tanakasti kiinni, eikä hyväksyä kehitystä, jossa kuppikuntia syntyy suurten jäsenvaltioiden ehdoilla.

Itsenäisen, riittävän vahvan ja toimintakykyisen komission puolustaminen on ollut yksi Suomen EU-politiikkaa ohjaava tekijä. On tärkeää, että unioninmoottorina toimii jäsenmaiden kannalta tasapuolinen ja unionin kokonaisetua ajava toimielin.
Suomen on varmistettava vahvat asemat myös seuraavassa komissiossa ja sen
varmistamiseksi annettava laaja poliittinen tuki komissaari Olli Rehnille.

Suomelle sopiva salkku seuraavassa komissiossa voisi liittyä esimerkiksi ulkosuhteisiin, talous- tai energiapolitiikkaan. Aktiivisuudella ja hyvällä kansallisella yhteistyöllä on mahdollista saada komissaari Rehnille vielä nykyistäkin merkittävämmät tehtävät.

Keskustan eduskuntaryhmä pitää hyvin perusteltuina selonteossa valittuja Suomen prioriteetteja, jotka liittyvät kansalaisten Eurooppaan, Euroopan menestymiseen ja globaaliin johtajuuteen.

Suomen on EU-vaikuttamisessaan panostettava entistä enemmän ennakkovaikuttamiseen. Se tarkoittaa mm. entistä tiiviimpiä yhteyksiä Euroopan parlamenttiin, sen valiokuntiin ja keskeisiin poliittisiin vaikuttajiin. Suomalaisjäsenten on parlamentissa kyettävä nykyistä tiiviimpään yhteispeliin ja yhteyksiä kotimaahan on lisättävä Suomen tavoitteiden edistämiseksi mahdollisimman laajalla rintamalla.

Eri tasoilla yhtenäisenä ja selkeänä joukkueena toimiva Suomi saa tehokkaimmin
viestinsä perille. Osana tätä on toivottavaa, että perustuslain uudistamisen yhteydessä löydetään malli, jolla selkeytetään EU-edustamisemme pelisääntöjä kansanvaltaisella tavalla. Panostuksemme ja otteemme EU-vaikuttamisessa on nostettava 2010-luvulle mentäessä kaiken kaikkiaan uudelle tasolle.

Arvoisa puhemies,

Unionin jäsenyys tuo Suomelle kokonaisuutena taloudellista etua, vaikka
olemmekin kohtalaisen vauraana valtiona nettomaksaja. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä jäsenmaita koskeva nettomaksukatto on hyvä ajatus, ja hallituksen on ryhdyttävä ajamaan sitä EU-tasolla. Jäsenmaksukatto toisi rahankäyttöön kaivattua ryhtiä ja suunnitelmallisuutta. Järkevää olisi myös sitoa unionin rahoituskehys komission ja Euroopan parlamentin toimikauteen. Viisivuotisella rahoituskaudella unionin poliittiset tavoitteet ja varainkäyttö olisi nykyistä tiiviimmin sidottu yhteen.

Keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että maataloutta voidaan harjoittaa
kannattavalla tavalla unionin  kaikilla alueilla pohjoiset olosuhteet huomioiden. Tämä edellyttää Suomelta vahvaa edunvalvontaa. Myös oikeutta geenimuuntelusta vapaaseen tuotantoon on vietävä unionin päätöksenteossa eteenpäin. Maataloudelle aiheutuvaa hallinnollista taakkaa on purettava ja maaseudun kehittämisessä on huomioitava monimuotoisen yritystoiminnan turvaaminen. Yhtenäisen tukijärjestelmän luominen koko Suomen alueelle on tärkeä tavoite, jota on päättäväisesti edistettävä. Unionin alue- ja rakennepolitiikkaa on kehitettävä siten, että se huomioi pohjoisten alueiden erityisolosuhteet ja tukee alueiden omaehtoista kehittämistä. Seuraavalla ohjelmakaudella tulee alue- rakennepolitiikan hallintoa selkeyttää ja yksinkertaistaa.


Tarvitsemme vähemmän byrokratiaa ja enemmän konkretiaa.

Arvoisa puhemies,

EU on merkittävä toimija maailmassa kun se toimii ulkosuhteissaan yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. EU:n laajentumispolitiikka on unionin ulkopolitiikan tehokas väline. Laajentumisprosessia on jatkettava ottaen huomioon jäsenyysehtojen täyttymisen kaikissa hakijavaltioissa. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä unionin ei pidä laajentua millä hinnalla hyvänsä.

Mahdollisilta uusilta jäsenmailta on edellytettävä entistä selkeämmin valmiutta yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen.

Juuri nyt unionin on erityisen tärkeää luoda toimivat yhteistyösuhteet Barack Obaman hallinnon kanssa. On etsittävä yhdessä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, turvallisuuden ja vakauden edistämiseen sekä talouskriisiin. Unionin on toimittava jatkossakin ilmastopolitiikan suunnannäyttäjänä ja uusiutuvan energian
edelläkävijänä maailmassa. Keskustan eduskuntaryhmä on tyytyväisenä pannut merkille EU:n tulon Keskustan linjoille uusiutuvan energian edistämisessä, energiatehokkuuden parantamisessa ja kannustuksessa energian säästöön.

Tästä on hyvä jatkaa neuvotteluja kohti uutta kansainvälistä ilmastosopimusta,
jonka suhteen maaliin on päästävä vielä kuluvan vuoden aikana.

Arvoisa puhemies,

Suomen EU-politiikka perustuu omien tavoitteiden selkeään määrittelyyn, toimiviin yhteistyösuhteisiin ja aktiiviseen ennakkovaikuttamiseen. Rakentavana EU:n jäsenvaltiona kehitämme entistä parempaa, vahvempaa ja turvallisempaa Eurooppaa. Selonteko antaa tälle työlle hyvän alustan. Tarvitsemme vähemmän byrokratiaa ja enemmän demokratiaa.