Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

Puhe täysistunnossa Itämeri-selonteosta

ITÄMERI-SELONTEKOON LIITTYVÄ PUHE TÄYSISTUNNOSSA 10.3.2010

Arvoisa puhemies!

 Itämeren tila on tällä hetkellä erittäin huono. Se on suorastaan katastrofaalinen. Yksi suurimpia syitä meren alennustilaan on rehevöityminen, joka johtuu fosforin ja muiden ravinteiden luontaisen poistumisen häiriintymisestä. Tästä taas seuraa merenpohjan happikatoa, mikä aiheuttaa eliöstön monimuotoisuuden kaventumista.

 Ravinteiden kuormitus, typen ja fosforin varastoituminen, ovat seurausta ihmistoiminnasta. Se on seurausta meidän kaikkien tekemisistämme. Kuinka monelle tulee mieleen arkiaskareissaan pesuaineita käyttäessä, että niiden sisältämä fosfori edesauttaa Itämeren tilan heikentymistä? Näemme nyt Itämeren tuhot konkreettisesti itse: veden sameus on lisääntynyt, rannat ovat limoittuneet ja sinilevät kukkivat. Tarvitaanko todellakin näin hälyttäviä silminnähtäviä esimerkkejä ennen kuin ryhdytään tosissaan suojelutoimiin?

 Rehevöityminen ei ole Itämeren ainoa uhka. HELCOMin mukaan Itämerellä havaitaan vuosittain noin 230 laitonta öljyvesipäästöä. Todellisuudessa luku on suurempi. Kuka kantaa vastuun siitä, että näin suuria rikkomuksia pääsee tapahtumaan? Yksi keino edesauttaa ongelman ratkaisua olisi kehittää kansainvälistä valvontayhteistyötä. Itämerellä ei kerta kaikkiaan ole varaa saastua enempää tai menettää eliöstöään öljyonnettomuuksien vuoksi! Itämerta saastuttavat myös laivojen pakokaasut, jotka päästävät mereen jopa enemmän typpeä kuin jätevedet. Tämän asian ratkaisukeinona voisi olla polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentäminen.

Vesipuitedirektiivi on hyvä keino rannikkovesien tilan parantamiseen, mutta toimenpiteeseen tulee saada mukaan entistäkin vahvemmin myös maatalous, jonka päästökuormitus on saatava varsinkin rannikkoseuduilla edelleen vähenemään. Keinoina päästökuormituksen ohentamisessa voidaan käyttää mm. ravinteiden kierrätystä ja sitä kautta biokaasua. Ne ovat ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita ja kaikille osapuolille järkeviä ratkaisuja.

 Haja-asutuksen jätevesien puhdistamisella on tärkeä merkitys vesistöjen tilaan. Puhdistaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa ylivoimaisia taloudellisia rasitteita yksittäisille talouksille. Tässäkin on kustannustehokkuudella iso merkitys.

 Arvoisa puhemies!

Kaksi etappia Itämeren suojelussa ovat tilan heikkenemisen pysäyttäminen ja sen jälkeen sen parantaminen. Miten nämä tavoitteet saavutetaan?  

 Tämä käsittelyssä oleva Valtioneuvoston selonteko on laaja yhteenveto Itämeren haasteista ja siihen liittyvästä politiikasta. Sen painopisteitä ovat Itämeren ympäristön tilan parantaminen ja merenkulun turvallisuus. Pidän selonteon kokonaisvaltaista lähestymistapaa hyvänä, mutta näen ongelmallisena, että se nojautuu lähinnä nykyisen Itämeripolitiikan jatkamiseen.  Selonteon 71 toimenpide-ehdotusta ovat varteenotettavia, mutta osa niistä on liian abstrakteja. Tarvitaan konkreettisia elvytystoimia! Nykyinen Itämeripolitiikka toteuttaa suojelutoimenpiteitä liian hitaasti.   Selonteon monet kohdat jäävät käsittelemättä: missä aikataulussa toimenpiteet toteutetaan? Kuka on vastuussa niistä? Missä ovat tehokkuuslaskelmat?

 Rehevöityminen voidaan katkaista ravinnepäästöjen leikkaamisella. Kuormituksen vähentämiseen tulee osallistua niin kaupunkien kuin kuntienkin. Sitä edesautetaan ympäristötietoisuuden lisäämisellä ja asennemuutoksilla. Päästövähennyksiä tarvitaan koko Itämeren valuma-alueilla ja kaikilla sektoreilla. Kansallisilla toimilla pystytään vaikuttamaan rannikoiden tilaan, kansainvälisillä avomeren tilaan. Molemmat toimet ovat tärkeitä ja välttämättömiä. Suojelutoimissa tulee kuitenkin aina ottaa huomioon ilmastonmuutoksen, taloudellisen tilanteen ja kustannustehokkuuden tuomat haasteet. Uskon, että Itämeren tilaa saadaan parannettua kaikista haasteista huolimatta. Siihen tarvitaan poliittista rajat ylittävää yhteistyötä ja tahtoa!