Kaikkoselle tukea Etelä-Pohjanmaan keskustavaikuttajilta

29.08.2019

Suo­men Kes­kus­ta va­lit­see uu­den pu­heen­joh­ta­jan 7. syys­kuu­ta pi­det­tä­väs­sä yli­mää­räi­ses­sä puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa. Teh­tä­vää ta­voit­te­le­vat eh­dok­kaat ovat kier­tä­neet ah­ke­ras­ti Suo­mea. Ti­lai­suu­det ovat ve­tä­neet vä­keä ja kes­kus­te­lu puo­lu­een tu­le­vai­suu­des­ta on ol­lut re­hel­lis­tä, ana­ly­soi­vaa ja suo­raa.

Keskusta on puo­lu­ee­na his­to­ri­an­sa suu­rim­man haas­teen edes­sä. Puo­lu­een on saa­ta­va kan­na­tuk­sen­sa nou­suun sa­mal­la, kun se on hal­li­tuk­ses­sa. Teh­tä­vä ei ole help­po, mut­ta mah­dol­li­nen. Uu­sien ka­rik­ko­jen vält­tä­mi­sek­si tar­vi­taan hy­vää puo­lu­e­ken­tän tun­te­mus­ta, vah­vo­ja yh­teis­työ­suh­tei­ta mui­hin puo­lu­ei­siin ja si­dos­ryh­miin sekä hy­viä me­di­a­tai­to­ja.

Antti Kaikkoselta löy­ty­vät par­haat omi­nai­suu­det joh­taa kes­kus­ta jäl­leen puo­lu­ei­den kär­ki­kas­tiin.  Hän on vii­den­nen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja, joka on joh­ta­nut niin kes­kus­ta­nuo­ria, pii­ri­jär­jes­töä, ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­taa kuin edus­kun­ta­ryh­mää­kin. Jo­kais­ta näis­tä mää­rä­tie­toi­sel­la ot­teel­la, kuun­nel­len ja kes­kus­tel­len.

Puheenjohtaja tu­lee heti va­lit­tu­aan saa­maan nis­kaan­sa vah­van me­di­ap­räs­sin. Neu­vot­te­luis­sa mui­den hal­li­tus­puo­lu­ei­den kans­sa on on­nis­tut­ta­va kes­kus­taa ää­nes­tä­nei­tä tyy­dyt­tä­väl­lä ta­val­la. Kent­tää on kier­ret­tä­vä ja kuun­nel­ta­va. Näi­den omi­nai­suuk­sien yh­dis­tä­mi­nen tar­vit­see vah­van ja ko­ke­neen joh­ta­jan. Sik­si va­lin­tam­me on Ant­ti Kaik­ko­nen.

Ete­lä-Poh­jan­maan ja Poh­jan­maan kes­kus­ta­vai­kut­ta­jat

Mark­ku Vii­ta­la, Ala­vus

He­le­na Tuu­ri-Tam­me­la, Iso­ky­rö

Vil­le Vir­ran­kos­ki, Kau­ha­va

Au­lik­ki Salo, Kor­tes­jär­vi

An­ne Haa­pa-aho, Kuor­ta­ne

Mar­ja Vet­ten­ran­ta, Lai­hia

Rei­no Vir­ran­kos­ki, Sei­nä­jo­ki

Ta­pa­ni Akon­nie­mi, Soi­ni

Pau­la Ka­le­va, Teu­va

Jari Mäki-Lah­na, Töy­sä

Heik­ki Vil­ku­na, Vaa­sa

Mer­ja Rin­ta­mä­ki, Vä­hä­ky­rö

Tee­mu Ha­ka­la, Yli­här­mä

Ta­pio Lii­na­maa, Yli­här­mä

Han­nu Ra­ja­mä­ki, Ylis­ta­ro

Mik­ko An­na­la, Äh­tä­ri