Helsingin keskustavaikuttajilta tukea Kaikkoselle

05.09.2019

Kes­kus­tal­la on nyt tar­ve pu­heen­joh­ta­jal­le, jol­la on ko­e­tel­tu kyky joh­taa, malt­tia kuun­nel­la ja en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta vi­si­oi­da.

Tar­vit­sem­me roh­kai­se­van ja tu­le­vai­suu­teen kat­so­van val­men­ta­jan, joka ryh­tyy mää­rä­tie­toi­seen työ­hön puo­lu­een si­säi­sen it­se­luot­ta­muk­sen nos­ta­mi­sek­si, kan­sa­lais­ten luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­sek­si kes­kus­taan ja vi­si­oi­maan kes­kus­ta­lais­ta tie­tä kau­pun­ki­lai­si­a­kin kos­ket­ta­viin suu­riin ky­sy­myk­siin, ku­ten il­mas­ton­muu­tok­seen.

Me hel­sin­ki­läi­set kes­kus­ta­vai­kut­ta­jat tu­em­me Ant­ti Kaik­ko­sen va­lin­taa puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jak­si. 

Ar­vos­tam­me An­tin yh­teis­työ­ky­kyis­tä ja so­vit­te­le­vaa po­li­tii­kan te­ke­mi­sen ta­paa.

Ny­kyi­ses­sä kär­jek­kyyk­siä ko­ros­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä noi­ta omi­nai­suuk­sia tar­vi­taan enem­män kuin kos­kaan.

An­nam­me ar­von myös An­tin joh­ta­juus­ko­ke­muk­sel­le, jota hän on ker­ryt­tä­nyt mo­nis­sa eri luot­ta­mus­toi­mis­sa.

Lä­hes­tyt­tä­vyys ja kons­tai­le­ma­ton kan­sa­no­mai­suus ovat myös tä­män­kal­tai­sen liik­keen joh­ta­jal­le tär­kei­tä tai­to­ja.

Keskustasta ei voi tul­la enää kos­kaan suur­ta puo­lu­et­ta, jos sen sa­no­ma ei pu­hut­te­le kaik­ki­al­la Suo­mes­sa.

An­tin me­nes­ty­mi­nen edus­kun­ta­vaa­leis­sa puo­lu­eel­le vai­ke­as­sa vaa­li­pii­ris­sä ker­too An­tin luon­tai­ses­ta tai­dos­ta pu­hu­tel­la ih­mi­siä myös kau­pun­ki­seu­duil­la. Täl­lä on iso mer­ki­tys muun mu­as­sa ko­ti­kau­pun­gis­sam­me Hel­sin­gis­sä.

Me hel­sin­ki­läi­set kes­kus­ta­lai­set us­kom­me sii­hen, et­tä työ tuot­taa lo­pul­ta tu­los­ta. Tä­hän työ­hön tar­vi­taan koko kan­san­liik­keen ja sen yh­des­sä va­li­tun pu­heen­joh­ta­jan myö­tä­e­lä­vä tuki.  

Vil­le Ala­nen

An­te­ro Al­ku

Eli­na Havu

Ma­ri­an­ne Hei­no­nen

Sami Hel­le

Eli­na Hel­ma­nen

Han­na-Mai­ja Kau­se

Timo La­tik­ka

Tii­na Loik­ka­nen

Kir­si Mart­ti­nen

Tuo­mas Me­ri­nie­mi

Mik­ko Myl­ly­mä­ki

Mari Mäki

Anil Ram­pal

An­na Ran­ki

Vil­le-Veik­ko Ran­ta­mau­la

Ol­li Ran­ta­kan­gas

San­na Rau­han­sa­lo

Juha Riek­ki­nen

Juha Sar­lund

Ant­ti Sii­ka-aho

Lii­na Tiu­sa­nen

Anu Tuo­vi­nen

Juha Val­ta